THÔNG TIN NGƯỜI XÉT NGHIỆM HIỆN TẠI

Current testing person

Họ và tên

Full name

Nguyễn Văn A

Bộ phận

Dept.

P9

Mã số xét nghiệm

Test Code

230

Trạng thái

Status

Chưa

Tên nhà thầu

Contractor name

Tên nhà thầu

Thống kê số lượng xét nghiệm nhanh covid-19

covid-19 quick test dashboard

400

Tổng số theo kế hoạch

Total amount as plan

65

Đã xét nghiệm

Already tested

22

Còn lại

Remaining

10

Hủy bỏ

Cancel

Tiến độ hiện tại (%)

Current progress (%)

Tiến độ (Progress) 70%

Test Order

wdt_IDTest CodeHọ và tênBộ phậnNhómTên nhà thầuCheckin TimeLanguageForeign Name
8037C106TRẦN THÚC VÂNP61Nhà thầuCSMVC TÂM NGÂN PHÁT26/01/2022 03:29 PMvi
Test CodeHọ và tênBộ phậnNhómTên nhà thầuCheckin TimeLanguageForeign Name