THÔNG TIN NGƯỜI XÉT NGHIỆM HIỆN TẠI

Current testing person

Họ và tên

Full name

Nguyễn Văn A

Bộ phận

Dept.

P9

Mã số xét nghiệm

Test Code

230

Trạng thái

Status

Chưa

Tên nhà thầu

Contractor name

Tên nhà thầu

Thống kê số lượng xét nghiệm nhanh covid-19

covid-19 quick test dashboard

400

Tổng số theo kế hoạch

Total amount as plan

65

Đã xét nghiệm

Already tested

22

Còn lại

Remaining

10

Hủy bỏ

Cancel

Tiến độ hiện tại (%)

Current progress (%)

Tiến độ (Progress) 70%

Test Order

wdt_ID Test Code Họ và tên Bộ phận Nhóm Tên nhà thầu Checkin Time Language Foreign Name
8037 C106 TRẦN THÚC VÂN P61 Nhà thầu CSMVC TÂM NGÂN PHÁT 26/01/2022 03:29 PM vi
Test Code Họ và tên Bộ phận Nhóm Tên nhà thầu Checkin Time Language Foreign Name