THÔNG TIN NGƯỜI XÉT NGHIỆM HIỆN TẠI

Current testing person

Họ và tên

Full name

Nguyễn Văn A

Bộ phận

Dept.

P9

Mã số xét nghiệm

Test Code

230

Trạng thái

Status

Chưa

Tên nhà thầu

Contractor name

Tên nhà thầu

Thống kê số lượng xét nghiệm nhanh covid-19

covid-19 quick test dashboard

400

Tổng số theo kế hoạch

Total amount as plan

65

Đã xét nghiệm

Already tested

22

Còn lại

Remaining

10

Hủy bỏ

Cancel

Tiến độ hiện tại (%)

Current progress (%)

Tiến độ (Progress) 70%

Test Order

wdt_ID Test Code Họ và tên Bộ phận Nhóm Tên nhà thầu Checkin Time Language Foreign Name
1815 C12 LÊ THỊ PHƯƠNG M42 Nhà thầu AN PHÚ MỸ 18/09/2021 11:14 AM vi
Test Code Họ và tên Bộ phận Nhóm Tên nhà thầu Checkin Time Language Foreign Name